• facebook_logo

Kiadványok

Győr-Moson-Sopron megye időszaki sajtójának bibliográfiája, 1779-1995 / Dr. Horváth József.- Győr: KKMK, 2000.

   

A kiadás idején Győr-Sopron Megyének nevezett közigazgatási terület, és a történelmi Győr, Moson és Sopron vármegyék területén 1779 és 1995 között megjelent időszaki kiadványok adattára. A kutatás nem terjed ki az iskolai értesítőkre, évkönyvekre, s néhány -csupán évenként vagy alkalomszerűen- megjelenő kiadványtípusra. A kötetben így is 1231 tétel szerepel. Az információk visszakeresését az idegen nyelvű kiadványok mutatója, az időrendi mutató, a kiadók mutatója, a megjelenési helyek mutatója, a nyomdahelyek mutatója, a szerkesztők mutatója, a tárgymutató és a tételekben említett szerzők mutatója segíti.

 
Fátay Tamás

Ki kicsoda Győr-Moson-Sopron megye helyismereti kutatásában? / [szerk. Mennyeiné Várszegi Judit].- Győr: KKMK, 2006.

   

A Győr-Moson-Sopron megye, illetve települései helyismeretét, helytörténetét kutató személyek lexikona. A kiadvány 302 személy életrajzi és publikációs tevékenységének adatait tartalmazza. Egyebek mellett tájékoztatást nyújt az adott kutató kutatási területéről, honismereti és közéleti tevékenységéről, kitüntetéseiről. A szócikkekben olvashatjuk a műveik alapján készült bibliográfiát és a róla szóló irodalom jegyzékét is. A keresést a személynévmutató és a földrajzi nevek mutatója, valamint a rövidítésjegyzék segíti.

 
Fátay Tamás

Szolgáltatás - Használó - Könyvtáros: Paradigmaváltás a könyvtárak helyismereti munkájában?!: A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 15. Országos Konferenciája Győr, 2008. július 9-11. / [Szerk. Mennyeiné Várszegi Judit] Győr: KKMK, 2009.

   

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 2008. júliusában Győrött megtartott konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változata.

Tartalom:

A lokális tudástermelés koordinációja: egy új, lehetséges könyvtárosi szerepkörről; Számítógépes eszközök új fejlődési irányai: specializálódás vagy összeolvadás?; A hely (digitális) szellem avagy Helytörténet az elektronikus szolgáltatásokban; A személyhez fűződő jogok és a helyismereti kutatás egyes összefüggései; Könyvtárak - helyismeret - kiadványok; Egy helyismeret-kutató barangolása Wégtelen Web Wilágban; Helyismereti könyvtáros: révkalauz az információáradatban; A helyismereti gyűjtemény a tudomány szolgálatában; Könyvtárosok és újságírók együtt az "időhídon"; Győr-Moson-Sopron megye közgyűjteményeinek helyismereti tevékenységéről; Helyi életrajzi lexikonok, adattárak szerkesztésének sajátosságai; "Helyismereti gyűjtemények, helyismereti munka" egyházi könyvtárakban; Helyismereti kiadványok Győr-Moson-Sopron megye múzeumaiban; A Győr megyei úrbéri térképek digitalizálása, a helytörténetírás, avagy : Levéltár és könyvtár.

 
Fátay Tamás

A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár évkönyve, 2008 / [szerk. Horváth József].-Győr, KKMK, 2009.

   

Tartalom:

"Én kincset találok az én könyveimben"; Gyászjelentések a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár gyűjteményében, avagy; 1989 után megjelent Győr-Moson-Sopron megyei falusi újságok a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár gyűjteményében;  Hangoskönyvek a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban; Dedikált könyvek a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár állományában; Győr-Moson-Sopron megye községi könyvtárainak működése az 1997. évi CXL. törvény és az azt követő jogszabályok tükrében; A könyvtárbuszos szolgáltatás története és jelentősége a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben; A számítógépes feldolgozás első évtizede a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárban; A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár számítógépesítésének vázlatos története; A Győri Corvináról; Adalékok a 18. századi győri magánkönyvtárak történetéhez; A Kisfaludy Irodalmi Kör a Győri Szemle híreinek tükrében, 1930-1944; A győri Kisfaludy Irodalmi Kör történetének utolsó évtizede; Az iskolai értesítők és feltárásuk a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár helyismereti gyűjteményében; Dr. Kovács Pál; Bibliográfia a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárról megjelent cikkekről, közleményekről

 
Fátay Tamás

Fátay Tamás: Győr – Városépítés és városrendezés 1945 és 1986 között

   
„Vállalkoznom kellett e feladatra. Nem tettem mást, mint a kronológia hitelességére is vigyázva, korszakos iratokat és  terveket, az egykori országos kitekintésű városépítészeti szakma idézeteit a késői visszatekintők véleményezése mellé helyeztem. E munkám során óhatatlanul megjelenik a személyiség, hiszen a közelmúlt átélőjeként elsősorban a munkámhoz kötődő iratokat, valamennyi Győrre vonatkozó városrendezési tervet gyűjtöttem házi irattáramban.”
 
Fátay Tamás

Szilbekné Cseh Györgyi: Győri séta a századfordulón

   
A kötet hajdani hangulatos világot idéz, a település gazdag hagyományából néhány jellemző vonást és részletet villant föl. Az alcím szerinti sajtóelemzés a száztíz évvel ezelőtti Győrbe vezeti el az olvasót, utak, folyók és tájak találkozáshoz, azzal a céllal, hogy ez az utazás plasztikus képet adjon a városiasodás jegyeiről, a művelődéstörténet 1900-as esztendejéről, az egyleti mozgalom változatos, sokszínű múltjáról, fogódzót nyújtson az egyesületek tevékenységének megismeréséhez.
   

Arany Piroska: Nemtom Robi

   
"Ha valaki kapaszkodót keres, ha valaki vissza akar tekinteni, honnan is jöttünk. Ha mesét szeretne hallgatni, melynek sok-sok részlete ismerős tán saját életéből. Ha valaki illatokat keres a régi gyermekkorból. Ha ízek után kutat régi vasárnapok asztalai fölött. Ha volt olyan szerencsés, hogy valaki szívesen meghallgatta őszinte szavát, gyermeki örömét, bánatát - lapozza föl Arany Piroska könyvét.  Rátalál arra világra, amit ha el is vesztettünk, de soha, soha nem tudjuk, és nem akarjuk elfelejteni."
Schäffer Erzsébet
   

Győri Életrajzi lexikon (CD-ROM)

A Mozgó Világ repertóriuma 1989-1998

 
A Mozgó Világ rendszerváltástól eltelt tíz évének teljes számba vétele. Több mint 3800 tételt tartalmaz, tíz nagy témakörbe sorolva, melyek a következőek: Politikai élet; Történelem; Gazdaság, pénzügyek; Szociológia; Tömegkommunikáció; Oktatásügy; Jog, igazságszolgáltatás; Személyekről szóló írások és interjúk; Kultúra; ill. Mellékletek. A tételek a fejezeteken belül további alfejezetekben szerzői vagy cím szerinti betűrendben találhatóak. A visszakeresést több mutató is segíti: Személynévmutató - szerzők, közreműködok, ill. azok a személyek akikről írás jelent meg a folyóiratban, a különböző funkciók tipográfiailag elkülönülnek. Tárgymutató - tárgyszavak, földrajzi nevek és intézménynevek alapján enged visszakeresést. Kritikák mutatói - filmkritikákról, kiállítások kritikáiról, könyvismertetésekről, színházi előadások kritikáiról, verselemzésekről és zeneművek kritikáiról ad tájékoztatót.
   

Pákovics Miklós: Afortunadas - Szerencsés szigetek

   
"1985 decemberében Las Palmasba, a Kanári-szigetek fővárosába utaztunk feleségemmel, aki muzsikusként évekre az Orquesta Filharmonica de Gran Canaria-hoz szerződött. Szerencsésnek mondhattuk magunkat az Afortunadas, vagyis Szerencsés szigetcsoporton, ahogy több névadási legenda szerint az egyikben jelölik - spanyolul szólva - Canariast. Hazatérve onnan lehetett volna az első dolog, hogy a kint szerzett élmények, tapasztalatok legalább töredéke könyv formájában lásson napvilágot."
(részlet az előszóból)
   

Barrio Castell: Hordozható mennyország

   
Barrio Castell, a szerző, az Afortunadas-Szerencsés szigetek című spanyolországi utinaplója írója bevallása szerint nem határolja el magát a manipulátorok és a manipuláltak kusza világától, mert pontosan tisztában van azzal, hogy egyik, vagy másik szerepet, olykor mind a kettőt egyszerre eljátszuk és elvállaljuk. Önteltség nélkül sejti és sejteti az író, hogy a küszöbön álló huszonegyedik század, vagy ha úgy tetszik, harmadik évezred ugyancsak manipulációs korszak lesz, ám lehet, hogy ez menti meg a világot.
   

Czvikovszky Tamás - A város háza

   
A könyv 130 oldalas, 150 képet és illusztrációt tartalmazó a Városháza épületét bemutató kiadvány. Ismerteti képekkel, eredeti tervek másolataival a mai Városháza megépítésének gondolatát, a lehetséges helyszíneket, a tervpályázat nyerteseinek terveit, kis kortörténetet adva a Városház építésében meghatározó személyekkel, és bemutatja jelenét. Rávilágít olyan külső motívumokra, amik mellett nap, mint nap elmegyünk és megmutat olyan belső részleteket, amiket ez a könyv feltár.
   

Orbánné Horváth Márta: Győri emlékhelyek és köztéri alkotások

   
E mű, a 2001-ben megjelent "Emlékművek, emléktáblák győri kislexikona" című könyv átdolgozott, bővített kiadása. A szerző az emlékműveken, emléktáblákon, kereszteken olvasható szövegek betűhív közlésére vállalkozott. Az alkotások felismerését fotók segítik. Az előző kiadás ötszáznegyven szócikke helyett itt hétszázharminhét tétel olvasható a mai utcanevek betűrendjében.
   

Varga Lajos: Parázsból hamu

   
A szerző hírlapírói pályájáról, gondolat- és érzelemvilágáról  kínál publicisztikai írásokat az olvasónak. Ezek egyéni vallomások városról, otthonról, hazáról. Olvashatók a kötetben németországi, itáliai, svédországi, szlovéniai, ausztriai, kárpátaljai, moldvai és erdélyi  útirajzok is.
   

Már nem rendelhető korábbi kiadványok

Gyárváros Győrben

   
Gyárváros történetéről készült, képekkel gazdagon illusztrált kötet, amely bemutatja a városrész természeti szépségeit, ipartörténetét, a katolikus egyházközség történetét, valamint az itt alapított és működő győri sportklubokat. A szabad idő hasznos eltöltését teszik lehetővé azok a Gyárvárosban működő intézmények, amelyekről szintén szól a könyv: állatkert, műjégpálya,  könyvtár, közösségi ház. Angol és német nyelvű rövid történeti áttekintés is olvasható a  kötetben.
   

Győri Életrajzi lexikon

   
Örömmel ajánlom városunk polgárainak figyelmébe a Győri Életrajzi Lexikont. Ekkora lélegzetű biográfiai számbavétel a helyi műhelyekben ez idáig nem született, így úttörő vállalkozás e mű. Rádöbbenti az olvasót arra, hogy városunk fordulatos históriája, értékes adottságai, jeles eseményei mögött emberi sorsok húzódnak meg. Az általános hátterében szerényen sorakozik az egyedi, a hostettek mögött a hősök - legyenek akár a változások kulcsfigurái, avagy a stabilitás, a csendes fejlesztő munka, az értékmegőrzés szegletkövei.
Olyan emberekről szól, akik már nem lehetnek köztünk. Az első kiadás közel ötven ember munkáját dicséri. A lexikon jó stílusban íródott, monografikus olvasmányként is megállja a helyét. Iránytűként szolgál a múlt idő megértéséhez.
Részletek Balogh József polgármester ajánlásából
   

Győri Életrajzi lexikon (2. átdolgozott kiadás)

   
"Számomra önmagában annak a ténynek is szimbolikus jelentősége van, hogy nem sokkal uniós csatlakozásunk előtt kerül az olvasó elé a Győri életrajzi lexikon, immár új kiadásban... A kötet biztos kalauza lehet a kutatóknak, érdeklődő böngészőknek, áttekintő ismeretszerzésre kínál lehetőséget... Örömmel ajánlom az európai polgárságra készülő győriek figyelmébe ezt a jó szolgálatra hivatott könyvet..."
Balogh József polgármester
   

Horváth Sándor Domonkos: Az első győri könyvesházak

   
Az Első Győri Könyvszalon alkalmából kiadott exkluzív minikönyv  Győr könyves múltját  dolgozza fel. A győri nyomdászat históriája két és fél évszázaddal az első magyarországi nyomtatvány megjelenése után kezdődött a XVIII. század első felében. A  nyomdász dinasztiák története mellett a könyves szakmák - könyvkötészet, könyvekereskedelem, lapkiadás, olvasóegyletek - múltját is számba vette a szerző, kiemelve a város híres személyiségeit.
   

Orbánné Horváth Márta: Emlékművek, emléktáblák győri kislexikona

   
A helyismereti kézikönyv Győr 18 városrészében (Bácsa, Belváros, Gyárváros, Gyirmót, Győrszentiván, Ipari Park, Jancsifalu, Kisbácsa, Kismegyer, Likócs, Ménfőcsanak, Nádorváros, Pinnyéd, Révfalu, Sárás, Szabadhegy, Sziget, Újváros) látható domborművet, emlékművet, emlékoszlopot, emléktáblát vett számba, amit közterületen, közintézményben helyeztek el 2001. július 31-ig. Az emlékeken látható szövegekről betűhív másolat és fotó készült. Az emlékállítás történetéről vagy rövid ismertetés, vagy a helyismereti irodalmi feldolgozásra utaló felsorolás olvasható, összesen 540 tételben. A besorolása a mai utcanév alapján történt, betűrendben. A gyors keresést biztosítja az egybedolgozott hely- név- és tárgymutató. A témában való tájékozódást az összesített irodalom- és forrásjegyzék segíti. A kézikönyv utcanév adattárat kínál a város teljes utcanévjegyzékével, felvéve a változásokat 1940-ig visszamenőleg.
A könyv a helyismeret egy eddig számba nem vett emlékeit összegzi, s kíván hasznos társa lenni minden Olvasónak, aki szeretné még jobban megismerni Győrt.
   

Pernesz Gyula: "A kultúra és Győr szerelmese..."

   
"Egy kiváló képességű egyéniség hátrahagyott írásai találhatók a fenti cím alatt... Az írásoknak nemcsak a száma rendkívül nagy, hanem azoknak a területeknek a sokfélesége is elkápráztatja az olvasót, melyekről azok szólnak. Helytörténet, irodalom, színház, könyvtár, kulturális rendezvényekről szóló ismertetések, a legkülönbözőbb alkalmakkor elhangzott beszédek, kiállítás megnyitók, szépirodalmi jellegű írások, s levelezések szerepelnek közöttük... Ezt a kötetet kézikönyvként kellene pedagógusaink kezébe adni, sőt nevelő értékénél fogva ifjúságunk olvasmányai közé sorolni, hogy segítsen nagyobb magyarrá, emberebb emberré válni."
Dr. Barsi Ernő
   

Ferenczi Tamás: Tollvonások a győri németség életéből. Győr: DRKPMK, 2014

   
 
   

Váray László: Baksa Veron vetett ágya. Győr: DRKPMK, 2014

   
 
   

Hangraforgó együttes: Oly korban éltem. (CD) Győr: DRKPMK, 2014

   
 
   

Gülch Csaba: A hóesés befogad. Győr: AD 2001 Kft., 2015

Megosztás a Facebookon: Megosztás a Facebookon

Hosszabbítás

Vonalkód
Jelszó

Keresés a katalógusban

Cím
Szerző

Hazánk

ePont