• facebook_logo

Muzeális gyűjtemény

Streibig

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér több ezer kötetből álló muzeális gyűjteményében 1850 előtt megjelent könyvek és folyóiratok, kéziratos dokumentumok, valamint 1850 után kiadott, muzeálissá minősített kötetek egyaránt találhatók.
Ezen a gyűjteményen belül különleges helyet foglal el két jelentős egység. Az egyik az un. Milkovics-Zámory Könyvtár, amelynek anyaga adományként került az intézmény jogelődjéhez, Győr Város Közkönyvtárához: az adományozó a Győr melletti Koroncó községben élő özv. Méhkerti Milkovics Zsigmondné szül. Patkóstheszéri Zámory Mária volt, aki Győr város közönségének kívánta felajánlani a család több generáción keresztül összegyűjtött könyvtárát, bizonyos általa meghatározott feltételek mellett. Ez utóbbiak között szerepelt, hogy a hagyaték önálló, a Milkovics-Zámory Könyvtár nevet viselő gyűjteményi egységet képezzen, és annak darabjait csak helyben használhassák az érdeklődők. A hagyatékkal 5925 db könyv és 1671 darab periodika került a könyvtár birtokába.
A családi gyűjtemény tulajdonképpeni megalapítója Milkovics János pápóci prépost volt, akinek 1761-ben bekövetkezett halálakor felvett inventáriuma 136 tételes könyvjegyzéket is tartalmaz; e kötetek közül 102 került elhalt bátyja, Milkovics Jakab Győr vármegyei szolgabíró özvegyéhez és árváihoz. A tudós pap könyveinek összetétele tükrözi tulajdonosuk széleskörű képzettségét, érdeklődését: a teológiai munkák mellett többek között történelmi, jogi könyvei voltak, valamint a klasszikus irodalom legjelentősebb alkotásai.
A 19-20. század fordulójáig egymást követő generációk tagjai eltérő érdeklődésüknek megfelelően gyarapították a családi könyvtárat, melynek állománya – a mennyiségi arányokat tekintve – nagy részben 19. századi kiadványokból áll; de jelentős értéket képvisel az 1800 előtt megjelent könyvek csoportja is. 28 db 1711 előtt jelent meg; míg az 1712-1800 közötti időszakból 239 darab magyar vonatkozású kiadvány található a gyűjteményben. Témájukat tekintve jogi, történelmi, vallási tárgyú kötetek egyaránt szerepelnek ezen kötetek között.
A 19. század folyamán a család tagjait újabb és újabb témák érdekelték, ez tükröződik az állomány összetételében is, hisz olyan új tárgykörök jelentek meg, mint a gazdálkodás (pl. lótenyésztés), a kereskedelem, az ipar, a numizmatika és a botanika. A család tagjai nyitottak voltak saját koruk irodalmára, ill. történéseire is, ezt egyrészt a kortárs szerzők első kiadású műveinek nagy száma, másrészt a komoly periodika-gyűjtemény bizonyítja.
A muzeális gyűjtemény másik jelentős egysége az un. Streibig-gyűjtemény. A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér feladatának tekinti, hogy az 1727 és 1850 között Győr városában működő Streibig-nyomda kiadványait teljességre törekedve gyűjtse. A könyvtár állományában jelenleg közel 800 Streibig nyomtatvány van, könyvek és alkalmi kiadványok egyaránt. A Streibig-nyomda első győri terméke az 1728. évre szóló, német és latin nyelvű, nagy méretű kalendárium volt; a következő évszázadból számos győri kalendáriumot őrzünk, mindhárom itt megjelentetett típusból (Calendarium Jaurinense titulare et historicum; Neu eingerichter alter und neuer Krackauer Schreib-Kalender; Házi és úti ó és új kalendárium). A gyűjteményünkben szereplő aprónyomtatványok temetésre, esküvőre, névnapra és más jeles eseményre kiadott néhány oldalas kiadványok. A könyvek jelentős része vallásos mű, főként a katolikus egyház híveinek készült imádságos- és énekeskönyvek, teológiai szakkönyvek, egyházi névtárak, de a protestáns felekezetek számára nyomtatott művek is megtalálhatók a kiadványok között. Vizsgatézisek, tankönyvek, jogi és történeti szakkönyvek, valamint kisebb számban természettudományos szakmunkák is színesítik az állományt. Természetesen a Streibig-nyomda szépirodalmi műveket is kiadott, többek közt itt jelentek meg Péczeli József és Révai Miklós munkái is. A Streibig gyűjtemény darabjai főként latin, magyar és német nyelvűek, de néhány francia, görög és egyéb nyelven kiadott kötet is szerepel a gyűjteményben.
A muzeális gyűjteményben ezen állományegységek mellett – a teljesség igénye nélkül – egyaránt megtalálhatók a történelmi Győr, Moson, Sopron vármegyékben működő soproni, óvári és kismartoni nyomdák termékei, olyan helyi szerzők munkái, mint Kovács Pál, Kisfaludy Károly, Széchenyi István stb., vagy a témájukban helyi vonatkozású könyvek, pl. az 1598-ban Nürnbergben megjelent német nyelvű kiadvány Győr 1598-as törököktől való visszafoglalásáról.
A muzeális gyűjtemény már feltárt állománya elérhető az online katalógusunkban. A muzeális kötetek egy része digitalizált formában is hozzáférhető a megyei könyvtár digitális könyvtárában.

A muzeális gyűjtemény használatának szabályai:

A muzeális dokumentumokat kutatási engedéllyel rendelkező személy használhatja helyben, a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtárának (Győr, Baross G. u. 4.) harmadik emeletén található muzeális gyűjteményben, az e célra kialakított kutatóasztalnál.
A kért dokumentum(ok) használata előzetes időpont-egyeztetés után lehetséges. Egyeztetésre lehetőség van e-mailben, telefonon és személyesen is.
Az olvasáshoz kutatási engedélyt kérő lapot kell kitölteni.
A dokumentum használata könyvtáros felügyelete mellett történhet.
A muzeális dokumentumot fénymásolni, valamint arról digitális fotót készíteni nem lehet.

A muzeális gyűjtemény elérhetősége:

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára
Győr, Baross G. u. 4.
3. emelet

e-mail: horvath.jozsef@gyorikonyvtar.hu
e-mail: osze.maria@gyorikonyvtar.hu
Tel.: 06-96-319-997 (11. mellék)

Megosztás a Facebookon: Megosztás a Facebookon

Hosszabbítás

Vonalkód
Jelszó

Keresés a katalógusban

Cím
Szerző

Hazánk

ePont